مدیران این استان کتابخوان نیستند!

مدیران این استان کتابخوان نیستند!
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: مسئولین استان به ارزش ها کتاب پی نبرده اند وآن را باور ندارند.

مدیران این استان کتابخوان نیستند!

دانلود shareit