آمارهای امیدوار کننده کذب و جعلی است!

آمارهای امیدوار کننده کذب و جعلی است!

چرا وقتی همین مراکز آماری از آمارهای ناامید کننده‌ای مثل نرخ رشد یک درصد در سال 94 گفتند مورد استناد همه‌ی منتقدان قرار می‌گیرد اما آمارهای امیدوار کننده کذب و جعلی است؟

آمارهای امیدوار کننده کذب و جعلی است!

دانلود برنامه ایمو