چهار مرد مسلح در داغستان روسیه کشته شدند

چهار مرد مسلح در داغستان روسیه کشته شدند
چهار مرد مسلح در جمهوری قفقازی داغستان فدراسیون روسیه واقع در کناره شمال غربی دریای خزر در جریان شلیک متقابل با نیروهای امنیتی کشته شدند.

چهار مرد مسلح در داغستان روسیه کشته شدند