ظریف چگونه وارد وزارت خارجه شد؟

ظریف چگونه وارد وزارت خارجه شد؟
علی اکبر ولایتی درباره نحوه آغاز همکاری محمدجواد ظریف با وزارت امور خارجه توضیح داد.

ظریف چگونه وارد وزارت خارجه شد؟

فیلم خارجی 2016