داخل کانال بودم که عراقی‌ها اسیرم کردند

داخل کانال بودم که عراقی‌ها اسیرم کردند
گفت: «چرا از تهران آمدی؟» گفتم: «با حمله‌ای که شما کردید، نیاز به خیلی کسان دیگری هم هست. از خیلی جاها آمده‌اند.» پرسید: «در چه تیپی هستی؟» گفتم: «من نه می‌فهمم تیپ یعنی چه نه می‌فهمم گردان یعنی چه نه می‌فهمم لشکر یعنی چه. من به این چیزها کار ندارم.»

داخل کانال بودم که عراقی‌ها اسیرم کردند

فیلم سوپرمن