پیامدهای سکوت دولت در برابر هشدارهای علما/ چرا نظام بانکی، پاشنه آشیل روحانی در انتخابات ۹۶ است؟

پیامدهای سکوت دولت در برابر هشدارهای علما/ چرا نظام بانکی، پاشنه آشیل روحانی در انتخابات ۹۶ است؟
در شرایط امروز کشور، نه فقط علمای دینی بلکه اقتصاددانان و کارآفرینان نیز دل خوشی از نظام بانکی ندارند. درست در چنین شرایطی که اجماع‌نظر بر سر اصلاحات بانکی وجود دارد، تعلل دولت در این حوزه، سوال‌برانگیز است.

پیامدهای سکوت دولت در برابر هشدارهای علما/ چرا نظام بانکی، پاشنه آشیل روحانی در انتخابات ۹۶ است؟

کتابخانه فرهنگ