پرپیچ و خم ترین خیابان جهان

پرپیچ و خم ترین خیابان جهان

گروه عکس: خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو در راشن هیل بین خیابان هاید و لیونورث قرار دارد و به دلیل دارا بودن هشت پیچ تند عنوان پرپیچ و خم ترین خیابان جهان را به دست آورده است.

پرپیچ و خم ترین خیابان جهان

ایرانی