وقتی مدل برجام به دهان آمریکا شیرینی می‌کند/ تلاش وزیر خارجه آمریکا برای جلوگیری از شکست برجام در افکار عمومی ایران با نشان دادن چراغ سبز دروغین/ کری: باید تلاش کنیم! تا ایران از توافق هسته‌ای سود ببرد!

وقتی مدل برجام به دهان آمریکا شیرینی می‌کند/ تلاش وزیر خارجه آمریکا برای جلوگیری از شکست برجام در افکار عمومی ایران با نشان دادن چراغ سبز دروغین/ کری: باید تلاش کنیم! تا ایران از توافق هسته‌ای سود ببرد!
صحبت‌های کری و هموند را باید تلاشی برای رنگ و لعاب دادن به برجام و بزک کردن آن برای جامعه ایران از یک سو و تصمیم‌سازی برای مسئولین تصمیم‌گیرنده در داخل کشور از سوی دیگر دانست تا با ارائه اطلاعات غلط در دستگاه‌های محاسباتی مسئولین و مردم اخلال ایجاد کنند و با وابسته نشان دادن کسب موفقیت به چراغ سبز خودنهایتاً مدل سلطه خود را به سایر زمینه‌ها و مسائل داخلی ایران نیز تسری دهند

وقتی مدل برجام به دهان آمریکا شیرینی می‌کند/ تلاش وزیر خارجه آمریکا برای جلوگیری از شکست برجام در افکار عمومی ایران با نشان دادن چراغ سبز دروغین/ کری: باید تلاش کنیم! تا ایران از توافق هسته‌ای سود ببرد!

خبرگزاری اصفهان