Posts Tagged “بدهی ملی آمریکا به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید”

بدهی ملی آمریکا به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید

By |

بدهی ملی آمریکا به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید

تا پایان سال جاری میلادی بدهی ملی آمریکا به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید بدهی فدرال آمریکا که در پایان سال ۲۰۱۹ به ۱۳۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در حال حاضر با نسبت بدهی ایتالیا برابر شده و در پایان سال به ۱۵۵ تا ۱۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید….

Read more »