Posts Tagged “آزمایشگاه”

ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای آزمایش های بالینی واکسن کرونا در انگلیس

By |

ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای آزمایش های بالینی واکسن کرونا در انگلیس

درخواست مقامات از مردم ؛ ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای آزمایش های بالینی واکسن کرونا در انگلیس   پس از ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای شرکت در آزمایش بالینی واکسن های کرونا در انگلیس، مقامات همچنان از تعداد بیشتری از مردم می خواهند برای شرکت در این آزمایش ها ثبت نام کنند. به…

Read more »