(33.83%) 447
بسیار عالی
(8.932%) 118
خوب
(5.299%) 70
متوسط
(44.05%) 582
خیلی بد
(7.872%) 104
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 1321