پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه پنجم

تاریخ آغاز:1395/08/20

تاریخ پایان:1395/08/26

1- در سوره قلم، صاحبان باغ چه نیتی کردند که باغشان سوخت؟

1) محروم کردن نیازمندان

2) ترک زکات واجب

3) ترک نماز جماعت

2- وقتی به قارون گفتند: به نیازمندان احسان کن، چه پاسخی داد؟

1) خودشان تلاش کنند تا به دست بیاورند

2) خدا به آنها بدهد و بی نیازشان کند

3) این ثروت، محصول دانش و تلاش خودم است

3- آیه 182 سوره اعراف به کدام کیفر الهی اشاره دارد؟

1) کیفر فوری در دنیا

2) کیفر تدریجی در دنیا

3) کیفر تدریجی در قیامت

4- آیه 75 سوره نساء، به چه امری سفارش می کند؟

1) مبارزه با دشمنان

2) مبارزه برای آزادی مستضعفان

3) هر دو مورد

5- آیه 86 سوره توبه به کدام گروه از افراد جامعه اشاره دارد؟

1) فقیران بی تفاوت

2) مرفهان بی درد

3) مرفهان بی دین