پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه چهارم

تاریخ آغاز:1395/08/13

تاریخ پایان:1395/08/19

1- لقب باقر العلوم، درباره امام پنجم به چه معناست؟

1) کاشف علوم

2) شکافنده علوم

3) پایه گزار علوم

2- آیه دوم سوره حشر به چه امری اشاره دارد؟

1) بیرون راندن دشمنان از دیار اسلامی

2) ایجاد رعب و هراس در دل دشمن

3) هر دو مورد

3- آیه 42 سوره رعد به کدام صفت الهی اشاره دارد؟

1) عزت الهی

2) قدرت الهی

3) تدبیر الهی

4- در آیات قرآن، چه امری بر ایمان به خدا مقدم است؟

1) کفر به طاغوت

2) عمل صالح

3) نیت صالح

5- بر اساس آیه 83 سوره قصص، بهشت برای چه کسانی است؟

1) کسانی که اهل جهاد باشند.

2) کسانی که به دنبال بزرگی باشند.

3) کسانی که اهل نماز باشند.